Vi möter eleverna där de är

Behandling

Vi möter eleverna där de är

Behandlingskoncept

$

INTRO

 • Skapa en terapeutisk
  allians
 • Grundläggande regler och rutiner
 • Förhållningssätt
$

FAS 1

 • Konceptualisering
 • Tester och checklistor
 • Observationer
 • Prognos
 • Behandlingsplan
 • Introducera behandlingsprogram
$
l

FAS 2

 • Grundläggande behandlingsprogram
 • Hembesök och hemuppgifter
 • Behandlingsmöten och evalueringar
$

FAS 3

 • Individuell behandlingsplan
 • Egna uppgifter att genomföra självständigt
 • Nätverksmöte
$

Fas 4

 • Fördjupad behandlingsplan
 • Vidmakthållande
 • Förstärkningar av ämne
 • Återföringsaktiviteter i mer öppna miljöer
 • Avslut
Programverksamheten är grunden i Ringgårdens behandlingskoncept. Dessa program har en teoretisk förankring i Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och genomförs av programutbildad personal. All annan verksamhet syftar till att stödja eller understödja programverksamheten.
Den främsta framgångsfaktorn i förändringsarbetet är dock relationen mellan den unge och personal. Denna Terapeutiska Allians vilar på ett ömsesidigt förhållningssätt där samarbete ställs i fokus och kännetecknas av Respekt Engagemang och Ansvar

Introduktion

Under introduktionen är vårt fokus att få eleven att nyktra till, återfå en normal dygnsrytm och komma in i verksamheten – samtidigt  som vi påbörjar byggandet av en terapeutisk allians.

Kartläggning

Ett antal omfattande kartläggningar genomförs utifrån elevens medicinska, sociala, psykologiska, beteendemässiga och existentiella behov. De verktyg vi använder är:

·       Hälsodeklaration
·       BDI
·       BAI
·       SCL-90
·       ASQ
·       Nätverkskarta
·       Beteendeanalyser
·       Observationer
·       RCQ
.       Målbildsanalys
·       Intervjuer 

Prognos

Utifrån underlaget från uppdragsgivaren och vår kartläggning tar vi fram en prognos över elevens behandlingsbehov,

Behandlingsplan

Tillsammans med elev, uppdragsgivare och vårdnadshavare utarbetar vi en behandlingsplan utifrån uppdraget och den framtagna prognosen

Behandlingsinsatser

Behandlingsinsatserna anpassas individuellt med metoder som matchas löpande utifrån elevens behov och utveckling. Förhållningssättet MI (Motivational Interviewing/Motiverande samtal) används dagligen i samtal med eleverna.

Planering inför avslut av behandling

Planering inför avslut av behandlingen inleds i samband med placeringen och sker därefter löpande genom hela behandlingsprocessen. Syftet är att skapa förutsättningar för eleven att lyckas genom en konkret, tydlig och trovärdig plan. I planeringen ingår att:

Återföra samlad kunskap och erfarenhet om eleven till uppdragsgivaren i en sammanställning av placeringstiden

Inventera resurser och riskfaktorer i ursprungsmiljön

Utbilda anhöriga kring missbruk och beroende

Hitta lämpliga och möjliga strategier för eventuellt vidare insatser på hemmaplan

Vara behjälplig med handledning och råd

Evaluering

Evaluering av behandlingsinsatserna genomförs kontinuerligt för att säkerställa resultat och kvalitet på genomförda insatser och därmed ge underlag för eventuella behov av korrigering i det löpande behandlingsarbetet.

Utvärdering

Uppföljning sker löpande. Avstämning kontra behandlingsplan genomförs en gång/månad inför rapportering till uppdragsgivaren. Utvärdering sker var tredje månad för att på nytt göra en prognos och vid behov revidera behandlingsplanen. Detta utgör grunden för den återföringsplan som placerande enhet har ansvar för.

Metoder/Program

ART- Interventioner
Metoden grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Den bygger även på forskning om förebyggande av stress- och ilskekontroll samt Kohlbergs teori om moralutveckling. Ringgården använder delar av ART-programmets hela omfattning.
Motiverande samtal
På Ringgården är all ordinarie personal utbildade i Motivational Interviewing / motiverande samtal (MI). Vi använder den i de vardagliga samtalen med eleverna och i mer strukturerade samtal för att hjälpa dem komma vidare i förändrings-processen. MI är en av de behandlingar som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer i behandlingsarbetet med missbruk av narkotika.
De grundläggande principerna för MI är att personalen/samtalsledaren är att:
Stödja självtillit: visa att man tror på elevens förmåga att klara förändringen.
Utveckla diskrepans: medvetandegöra skillnaden mellan hur det är och hur elevens mål och värderingar ser ut.
Empati: visar intresse för att försöka förstå eleven.
Undvika argumentation: om samtalsledaren argumenterar emot är risken stor att motståndet ökar hos eleven.
Återfallsprevention

Återfallsprevention är en metod som utgår från att tolkningen av en händelse/tanke, leder till en känslomässig reaktion som i sin tur leder vidare till en handling. Metoden syftar till att eleven ska kunna leva nyktert/drogfritt och att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt. Kurserna i Återfallsprevention kan hållas både individuellt eller i grupp. Metoden är klientcentrerad, vilket innebär att varje deltagare får identifiera sina egna individuella risksituationer och handlingsmönster. Återfallsprevention är en psykosocial behandling med syfte att öka elevens färdigheter att hantera missbruk eller beroende. Metoden har i studier visat effekter på längre sikt. Återfallsprevention ingår i CRA som är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för behandling av narkotikamissbruk och för behandling av alkoholproblem. En kurs i Återfallsprevention består av åtta obligatoriska kärnsessioner. 
Eleverna får bland annat lära sig 
genom praktisk träning att:
• Identifiera sina egna högrisksituationer
• Hantera sug efter alkohol/droger
• Tacka nej
• Uppmärksamma tidiga varningssignaler
• Lösa problem
• 
Upprätta en nödplan och skriva ett stoppkort för ”nödsituationer”.

Hälsoinsatser

Detta är väldokumenterat och ett känt forskningsområde som ständigt är aktuellt. Den psykiska ohälsan manifesteras i huvudsak utifrån tre grundstenar som påverkar biologi och kognitiv förmåga:
1. Dålig sömnhygien med insomnia
2. Oregelbundet födointag, onyttig kosthållning eller för mycket respektive för lite intag av föda.
3. Otillräcklig fysisk aktivitet

Vi kallar detta program för ”Hälsoinsatser” och rör oss därför i områden som infattar sömn, kost och aktivitet.

3-stegs behandling

Trestegsbehandling är ett program som bygger på 12-stegs interventioner. Det innebär att ungdomarna jobbar med de tre första stegen Insikt, Acceptans och Beslut att ta emot stöd/hjälp i syfte att upprätthålla nykterhet. Programmet är anpassat för ungdomar, vilket innebär att de ”andliga principerna” anpassats till att omfatta viktiga existentiella frågeställningarna riktade mot ungdomar. Arbetsmaterialet är kognitivt inriktat, med arbetsuppgifter i grupp och individuellt som följs upp av en 12-stegs terapeut.

Avslappning
Avslappning handlar om att vara närvarande i nuet. Det är viktigt att försöka leva i nuet – det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat. Detta är grunden i vår avslappningsmodell som kräver mycket träning i form av meditationsövningar. Eleverna erbjuds möjlighet att med hjälp av enklare avslappningsövningar försöka närma sig total avslappning för att på så sätt bli bättre rustade att möta vardagen med stress, ångest, drogsug och andra utmaningar.
Ångestbalansering (KBT-Grund)
Programmet syftar till att skapa en begriplighet kring begreppet ångest. Detta innefattar upphovet, syftet och vad möjliga konsekvenser kan innebära med en hög obearbetat och obalanserad ångestnivå. Eleverna får möjlighet att lära sig känna igen symtom, beskriva känslor, hantera, och gradera sin egen ångest samt utforska vilka reaktioner detta startar hos dem. Programmet är kognitivt utformat där eleverna, efter en gruppdiskussion, får strukturerade uppgifter att individuellt arbeta med enligt kognitiv beteendeterapi.
Existentiella samtalsterapier

Vid missbruk och beroende problematik riskerar även människor att tappa sig själva avseende identitet och framtidstro. Frågor som Varför just jag, Vad är meningen, Tänk om – skapar förvirring och höga ångestnivåer även hos människor med goda interpersonella resurser. Därför fokuserar vi i våra sina existentiella/frågeställningar/behandling/terapier/samtal på att:
• Hjälpa eleverna med frågor om vad det innebär att leva i världen under en begränsad tid och under olika faktiska och givna förhållanden.
• Ge eleverna tillfälle att se över och rekonstruera sina liv. Att de skall blir varse hur de lever, vem de har blivit och vilka för- och nackdelar man får av sina värderingar, sina val och handlingar.
• Hjälpa eleverna finna former för hur dom skulle kunna leva i framtiden efter att ha granskat och lärt av sitt förflutna.
• Få eleverna att acceptera och våga möta utvecklingskriser, livets utmaningar och hjälpa dom sörja för att kunna gå vidare trots förluster, besvikelser och upplevelser av livets orättvisor.

Aktiviteter – Behandlingsstödjande verksamhet

På Ringgården finns stora möjligheter till aktiviteter. Vissa av aktiviteterna pågår året runt t.ex. innebandy, fotboll, basket, styrketräning, bowling och fiske. Andra är mer årstidsknutna och då ofta kopplade till lägerverksamhet som utförsåkning och kanotpaddling. Förutom dessa idrotts- och friluftsaktiviteter, har vi mer kulturella inslag som musik, teater, bio, muséer och mässor samt studiebesök vid olika samhällsfunktioner. En del dagliga aktiviteter är av ADL-typ och omfattar grundläggande träning i dagliga rutiner som hygien, matlagning, hushållsarbete, reparationer, sex- och samlevnad och hushållsekonomi i syfte att förbereda eleven för ett självständigt vuxenliv.
Vi använder även aktiviteterna som ett led i det dagliga behandlingsarbetet utifrån de naturliga situationer som uppstår.
Vårt mål med aktiviteterna är att eleven skall:
• uppleva en meningsfull fritid och förbättra sin fysiska status
• utveckla sitt självförtroende och sin förmåga att samarbeta
• utveckla ett långsiktigt intresse inför framtiden
• förstå det samhälle som de är en del av
• Reglera
 sin ångest
• Skapa förutsättningar för att fokusera på huvudprocessen behandling

RINGGÅRDEN

Ringgården startade 2003 som behandlingshem för pojkar/yngre män. Under årens lopp har vi utvecklat vår verksamhet utifrån aktuell forskning, egna erfarenheter och den feedback vi fått ifrån elever, vårdnadshavare och uppdragsgivare. Det har alltid varit viktigt för oss att vår verksamhet kännetecknas av respekt, ansvar, engagemang, trygghet, kompetens och erfarenhet – nödvändiga komponenter för en positiv utveckling hos våra elever. 

För ytterligare information och placering kontakta:

Föreståndare: Claes Belfrage
Mobiltelefon: 0703 – 600 163
Telefon: 0528 – 501 63
claes.belfrage@ringgarden.se
Ringgården
Ånnerud 4
458 96 Högsäter
Organisationsnummer: 556629 -7924

Kontakta oss