Vi möter eleverna där de är

Metoder

ART – Aggression Replacement Training

ART är framför allt avsedd för ungdomar som har problem med utagerande beteende. De har också ofta stora sociala färdighetsbrister, vilket innebär att de har svårt att hantera sociala situationer, till exempel att få kritik, utan att bli aggressiva.

ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos våra elever. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i vissa situationer.

ART består av tre fristående men kompletterande metoder:

 • Social färdighetsträning ska lära eleverna att möta andra människor på ett bra sätt. Man utgår från de behov som kommit fram i utredningar och observationer. Träningen kan till exempel handla om att bemöta retsamma kommentarer, hantera grupptryck och att ge och ta kritik. På lektionerna har man rollspel och eleverna får i läxa att träna på olika sociala situationer.
 • Ilskekontrollträning innebär att eleverna lär sig att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner i samband med konfliktsituationer, känna igen tidiga tecken på ilskeutbrott och hitta alternativa sociala sätt för att hantera konflikter. Även här ingår rollspel och hemuppgifter.
 • Moralutbildning innebär att personal och elever diskuterar utifrån olika problemsituationer, dilemman och frågeställningar. Den unge har ofta brister i sin moralutveckling vilket leder till att de resonerar utifrån sig själva och sina egna behov. I moralträningen får eleverna, tillsammans med andra, resonera ur ett moraliskt perspektiv.

 

Språkstöd och samhällsorientering

För att skapa en gynnsam integration och utveckling är kunskap om det svenska samhället viktig samt förmågan att kommunicera. Vi har därför kompletterat vårt behandlingskoncept med samhällsorientering och språkstöd. Det senare fokuserar på vardagskommunikation i olika situationer.

Skills

Skills är en vidareutveckling av den sociala färdighetsträningen. Den är dock fokuserad på att jobba med sina sociala färdigheter som hjälper eleven att inte ta återfall av droger/alkohol. Denna metod riktar sig till missbruk/beroende.

 

Motiverande samtal

På Ringgården är all ordinarie personal utbildade i Motivational Interviewing / motiverande samtal (MI). Vi använder den i de vardagliga samtalen med eleverna och i mer strukturerade samtal för att hjälpa dem komma vidare i förändrings-processen. MI är en av de behandlingar som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer i behandlingsarbetet med missbruk av narkotika.

De grundläggande principerna för MI är att personalen/samtalsledaren är att:

Stödja självtillit: visa att man tror på elevens förmåga att klara förändringen.
Utveckla diskrepans: medvetandegöra skillnaden mellan hur det är och hur elevens mål och värderingar ser ut.
Empati: visar intresse för att försöka förstå eleven.
Undvika argumentation: om samtalsledaren argumenterar emot är risken stor att motståndet ökar hos eleven.

 

Återfallsprevention

Återfallsprevention används i behandlingen av alkohol- och drogberoende vuxna och ungdomar.

Återfallsprevention är en metod som utgår från att tolkningen av en händelse (en tanke) leder till en känslomässig reaktion som leder vidare till en handling. Metoden syftar till att eleven ska kunna leva nyktert/drogfritt och att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt.

Kurserna i Återfallsprevention kan hållas individuellt eller i grupp, men metoden är klientcentrerad vilket innebär att varje deltagare får identifiera sina egna individuella risksituationer och handlingsmönster.

En kurs i Återfallsprevention består av åtta obligatoriska kärnsessioner.

Eleverna får bland annat lära sig:

 • Att identifiera sina egna högrisksituationer
 • Att hantera sug efter alkohol/droger
 • Att tacka nej (tränas bland annat i form av rollspel)
 • Att uppmärksamma tidiga varningssignaler
 • Att lösa problem
 • Att upprätta en nödplan och skriva ett så kallat stoppkort för ”nödsituationer”.

Återfallsprevention tillhör gruppen psykosocial behandling med syfte att öka elevens färdigheter att hantera missbruk eller beroende. Metoden har i studier visat effekter på längre sikt.

Återfallsprevention ingår i CRA som är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för behandling av narkotikamissbruk och för behandling av alkoholproblem.

 

Sömnskola

Sömnskola är ett kognitivt behandlingsprogram där eleverna initialt kartlägger sin sömn samt rutiner kring sänggåendet. Därefter sker en utbildning i vad god sömnhygien generellt innebär och hur den påverkas. Till sist utformas ett individuellt program med åtgärder kopplat till elevens specifika behov. Detta program tränas och utvärderas kontinuerligt tills eleven uppfattar sig ha förbättrat sin sömn. Om resultat uteblir, kontaktas läkare för vidare utredning.

 

Mindfulness

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. Det är viktigt att försöka leva i nuet det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat. Detta är grunden i Mindfulness men kräver mycket träning i form av meditationsövningar. Eleverna på Ringgården erbjuds möjlighet att med hjälp av enklare avslappningsövningar försöka närma sig Mindfulness för att på så sätt bli bättre rustade att möta vardagen med stress ångest, drogsug och andra utmaningar. Det är vetenskapligt prövat likväl som det vilar på en erfarenhet som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden.

 

Ångestbalansering

Ringgården använder sig av ett unikt sätt att teoretisera, förklara och arbeta kring ångestproblematik kallad ANGCOP-modellen. Vi anser att beroendeproblematik i stort beror på en oförmåga att kunna hantera sin ångest. Därför arbetar vi kognitivt och strukturerat med vad man kallar för ångestbalansering. Detta innebär att vi lär eleverna förstå vad ångest är, identifierar situationer och uppkomst av ångest samt mäter nivåer av ångest. Därefter övar eleverna på en anpassad nivå sin förmåga att kunna balansera sin ångest genom handledning av personal. Nästa steg är att pröva sina färdigheter i en realistisk miljö på hemmaplan, vilket utvärderas tillsammans med eleven.

 

Existentiella samtalsterapier

Vid missbruk och beroende problematik riskerar även människor att tappa sig själva avseende identitet och framtidstro. Frågor som: varför just jag, vad är meningen, tänk om – skapar förvirring och höga ångestnivåer även hos människor med goda interpersonella resurser. Därför fokuserar Ringgården i sina existentiella/frågeställningar/behandling/terapier/samtal på att:

 • Hjälpa eleverna med frågor om vad det innebär att leva i världen under en begränsad tid och under olika faktiska och givna förhållanden.
 • Ge eleverna tillfälle att se över och rekonstruera sina liv. Att de skall blir varse hur de lever, vem de har blivit och vilka för- och nackdelar man får av sina värderingar, sina val och handlingar.
 • Hjälpa eleverna finna ut hur dom skulle kunna leva i framtiden efter att ha granskat och lärt av sitt förflutna.
 • Få eleverna att acceptera och våga möta utvecklingskriser och livets utmaningar och hjälpa dom sörja och gå vidare trots förluster, besvikelser och upplevelser av livets orättvisor.