Vi möter eleverna där de är

Behandlingskoncept

Behandlingskoncept

Introduktion
Under introduktionen är vårt fokus att få eleven att nyktra till, återfå en normal dygnsrytm och komma in i verksamheten samtidigt som vi påbörjar byggandet av en terapeutisk allians.

Kartläggning
Ett antal omfattande kartläggningar genomförs: RePro-K*, RePro-P*, Sömnkartläggning, ADL-bedömning och en Nätverkskarta. I RePro*-kartläggningarna görs iakttagelser kring eleven utifrån hans medicinska, sociala, psykologiska, beteendemässiga och existentiella behov.

Prognos
En prognos över behandlingsbehov upprättas utifrån underlag från uppdragsgivaren och genomförda kartläggningar.

Behandlingsplan
En behandlingsplan upprättas tillsammans med elev och uppdragsgivare utifrån vårt uppdrag och framtagen prognos.

Behandlingsinsatser
Individuellt anpassade insatser med metoder som matchas löpande utifrån elevens behov och utveckling. MI (Motivational Interviewing/Motiverande samtal) som förhållningssätt används dagligen i samtal med eleverna.

Planering inför avslut av behandling
Planering inför avslut av behandlingen sker löpande genom hela behandlingsprocessen. Syftet är att skapa förutsättningar för eleven att lyckas genom en tydlig och genomförbar plan. I planeringen ingår att:

  • Återföra samlad kunskap och erfarenhet om eleven till uppdragsgivaren i en sammanställning av placeringstiden
  • Vara ett stöd i att hitta lämpliga och möjliga strategier för eventuellt vidare insatser på hemmaplan
  • Utbilda/informera anhöriga kring missbruk och beroende
  • Inventera resurser och riskfaktorer i de fall eleven ska återvända till sin ursprungsmiljö
  • Initialt vara behjälplig med handledning och råd

Evaluering
Evaluering av behandlingsinsatserna genomförs kontinuerligt för att säkerställa resultat och kvalitet på genomförda insatser och därmed ge underlag för eventuella behov av korrigering i det löpande behandlingsarbetet.

Utvärdering
Uppföljning sker löpande. Avstämning genomförs en gång/månad i samband med rapportering till uppdragsgivaren. Utvärdering sker enligt RePro var tredje månad för att på nytt göra en prognos och vid behov revidera behandlingsplanen. Detta utgör grunden för den återföringsplan som placerande enhet har ansvar för.

*www.bergstroms.org Lennart Bergström, Bergströms Utbildningar & Behandling