Vi möter eleverna där de är

Utvecklingsfaser

Utvecklingsfaser

Det övergripande målet med placeringen hos oss är att eleven skall vara väl förberedd för ett självständigt liv. Initialt kan detta kännas som ett otydligt och svåruppnåeligt mål för många. Elevens behandlingsplan konkretiserats därför i ett delsystem av faser.

Fassystemet beskriver både mål och krav för utveckling inom varje fas och de insatser och den handledning som eleven bedömer sig behöva för att lyckas. Systemet gör det lättare för eleven att känna motivation och se sin egen utveckling.